Regelgeving + Vergunningen

De Omgevingsvergunning

Voor bijna ieder bouwplan moet een Omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wij beschikken over de kennis, ervaring én licentie om een digitale aanvraag van een Omgevingsvergunning te verzorgen via het zogenaamde Omgevingsloket (OLO).
Een Omgevingsvergunning is niet in alle gevallen nodig. Wij kunnen een vergunningscheck uitvoeren en adviseren over Vergunningsvrij Bouwen.
De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) integreert een groot aantal vergunningen, waaronder o.a. bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en gebruiksvergunning tot één Omgevingsvergunning.


Wijziging van het Bouwbesluit | BENG 2020
Bijna Energie Neutraal Gebouw

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. We nemen afscheid van de EPC en in plaats daarvan komen de BENG-eisen.
Hoe die er precies uit gaan zien is vooralsnog onduidelijk. De Tweede Kamer besluit in de loop van 2019 over de definitieve eisen.
De BENG-eisen toetsen hoe energiezuinig een gebouw is. Ze bestaan uit drie onderdelen:
BENG 1 heeft betrekking op het totale energiegebruik voor het verwarmen en koelen in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar, de maximale energievraag per m2. Voorgesteld is maximaal 70 kWh per m2. (Dat is niet een hele zware eis) De focus ligt op de isoleren en het beperken van warmteverliezen via de schil.

BENG 2 gaat over de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warmwaterinstallaties en opwekking.


BENG 3 gaat over het aandeel hernieuwbare energie in % en zegt dat het percentage zelf opgewekte hernieuwbare energie, minimaal 50% moet bedragen.


Welstandsadvisering

Een gemeente vraagt bij een bouwaanvraag in de regel advies aan de welstandscommissie. Welstandsadvisering gaat over ruimtelijke kwaliteit en raakt daarmee belangen van initiatiefnemers, maar ook van ‘de buren’. Zorgvuldig adviseren behoeft dan ook vakmanschap en goede spelregels.
Eén van de spelregels is de mogelijkheid van een second opinion, als aanvrager of belanghebbende bezwaren heeft tegen het advies van de welstandscommissie.
Wij beschikken over kennis van de te volgen bezwaarprocedure en kunnen een deskundig tegenadvies opstellen.


De Omgevingswet *2021

De invoering van de Omgevingswet zal 1 januari 2021 plaatsvinden, met een transitieperiode tot 2029. Dit biedt nu al volop kansen. De overheid opereert minder uitvoerend en meer kaderstellend. Wij werken al in de geest van de wet. Steeds vaker zorgt samenregie – waarbij initiatiefnemers en stakeholders zelf het heft in handen nemen – voor een vlottere realisatie van ruimtelijke initiatieven en ontwikkelprojecten.
De Omgevingswet is één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert.
De Omgevingswet verplicht Gemeenten, provincies en het Rijk een omgevingsvisie op te stellen. Als richting voor keuzes, inspiratie en kader voor de integrale aanpak van ruimtelijke opgaven.


Energielabel C Kantoren *2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.
In 2030 wordt de eis verhoogd naar label A en uiteindelijk is het vanuit het EnergieAkkoord de bedoeling om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te hebben.
Op dit moment heeft meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen label D t/m G.
Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek de gelegenheid om uw pand (met weinig ingrepen) te laten voldoen aan energielabel C of direct aan energielabel A of B? Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning, een natuurlijke vervangmoment van gebouw- en installatieonderdelen.
Het is daarnaast zinvol om te kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden, zoals de energie-investeringsaftrek, aangezien die er wellicht in de toekomst niet meer zijn.ir. Eugene Franken is ingeschreven in het architectenregister
Op al onze werkzaamheden is DNR 2011 van toepassing.